Eastern Kingbird (Tyrannus tyrannus)

Note white tip on the tail of this bird. Photo taken on May 25, 2013 near Wooster, Ohio. Camera: Nikon Coolpix P520.

Note white tip on the tail of this bird. Photo taken on May 25, 2013 near Wooster, Ohio. Camera: Nikon Coolpix P520.